NAMEN STORITEV POMOČI NA DOMU

Ko posameznik zaradi starosti ali invalidnosti več ne zmore poskrbeti zase, je ena od rešitev pomoč družini na domu.
Večina ljudi želi preživeti starost v svojem domu. Pogosto lahko ločitev od doma predstavlja veliko stisko in stres.
Prav je, da se kot socialno obveščena družba zavzemamo, da so starejši deležni ustrezne podpore in pomoči v svojem življenjskem okolju.
Osnovni namen in cilj socialne oskrbe na domu je omogočiti upravičencem, da kljub bolezni in težavam, ki spremljajo staranje čim dlje in kvalitetno bivajo v svojem domačem okolju.

Kdo je upravičen do storitve?

Upravičenci do socialne oskrbe na domu so osebe, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem domačem okolju in potrebujejo občasno pomoč pri oskrbovanju in negovanju, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanju nimajo možnosti.

POMEMBNO!

Storitev se prilagodi glede na potrebe in želje posameznega upravičenca.

a.)

Osebe, stare nad 65 let, ki zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, niso sposobne za popolnoma samostojno življenje.

b.)

Osebe s statusom invalida po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki po oceni pristojne komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če stopnja in vrsta njihove invalidnosti omogočata občasno oskrbo na domu.

c.)

Druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij.

d.)

Kronično bolni in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, pa so po oceni pristojnega centra za socialno delo brez občasne pomoči druge osebe nesposobne za samostojno življenje.

e.)

Hudo bolni otroci ali otroci s težko motnjo v telesnem ali težko in najtežjo motnjo v duševnem razvoju, ki niso vključeni v druge organizirane oblike varstva.

VSEBINA
  • STORITEV
  • ORGANIZACIJE
  • OBLIKE
POMOČI NA DOMU

GOSPODINJSKA POMOČ

Prinašanje enega pripravljenega obroka ali nabava živil in priprava enega obroka hrane, pomivanje uporabljene posode, osnovno čiščenje bivalnega dela prostora z odnašanjem smeti, postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora

TEMELJNA OPRAVILA

Pomoč pri oblačenju ali slačenju, pomoč pri umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih pripomočkov.

SOCIALNI STIKI

Vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in s sorodstvom, spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti, informacije ustanov o stanju in potrebah upravičenca ter priprava upravičenca na institucionalno varstvo.
Starejši gospod

Upravičenec je upravičen do največ 20 ur storitve tedensko. Če storitev izvajata zaradi potreb in stanja upravičenca sočasno dva izvajalca, se obseg storitve na teden lahko poveča za največ eno tretjino.

Postopek vključitve osebe v storitev

  • Vlogo za vključitev v storitev lahko podate osebno na sedežu družbe, pisno po e-pošti ali nas pokličite po telefonu.

  • Vlogo za vključitev v storitev lahko podate osebno na sedežu družbe, pisno po e-pošti ali nas pokličite po telefonu.

  • Strokovna delavka družbe bo z vami opravila uvodni informativni razgovor, nato pa vas bo obiskala na domu, kjer vam bo podrobno predstavila vsebino storitve, organizacijo dela in potek neposrednega izvajanja storitve na vašem domu. Seznanila vas bo s ceno storitve, potmi sodelovanja pri izvajanju storitve, sodelovanje s svojci in drugimi institucijami ter s spremljanjem izvajanja storitve.

  • Izvajalci storitve so strokovno usposobljene osebe, katerih vodilo je, da se storitev izvaja kvalitetno ter v skladu z vašimi željami in potrebami, s spoštljivim odnosom in sodelovanju z vsemi za vas pomembnimi osebami in organizacijami.

Poti sodelovanja uporabnika pri izvajanju storitve

  • Pritožbena pot: Pritožbo je v prvi vrsti možno reševati sporazumno neposredno s strokovno delavko storitve, nadalje pa z direktorjem družbe. V kolikor uporabnik z rešitvijo pritožbe ni zadovoljen lahko pritožbo naslovi na drugo stopenjski organ družbe DEMO d.o.o., Majšperk 7e, 2323 Ptujska Gora.

  • Pot ugovora: V skladu s 94. in 95. členom Zakona o socialnem varstvu lahko uporabnik, če ni zadovoljen s posamezno storitvijo zoper delo strokovnega delavca ali strokovnega delavca vloži ugovor pri Socialni zbornici Slovenije, Koseška cesta 8, 1000 Ljubljana. Ugovor je potrebno vložiti v roku 8 dni od opravljene storitve, zoper katero se ugovarja.

  • Pravica do predloga za inšpekcijski nadzor: V skladu s 102. členom Zakona o socialnem varstvu ima uporabnik storitve ali njegov zakoniti zastopnik ali pooblaščenec pravico predlagati inšpekcijski nadzor nad delom izajalca socialno varstvene storitve. Predlog posreduje Socialni inšpekciji, Verovškova ulica 64a, 1000 Ljubljana.

Strokovni vodja

ga. Zora Borko
031 606 384
051 695 100

Splošne informacije

ga. Jožica Žunkovič
041 420 909
g. Stojan Žunkovič
041 418 810

E-pošta

Za vse informacije smo dosegljivi tudi na info@demo-sp.si.